Dedykowane spektrofluorymetry do pomiaru czasów życia

  • ZAPYTAJ O PRODUKT

LifeSpec II jest kompaktowym, zintegrowanym spektrometrem do pomiaru czasów życia przy użyciu pulsowych laserów piko- i femtosekundowych o wysokiej częstotliwości reptetycji pulsów. System oferuje w pełni zautomatyzowane rozwiązanie łączące aparaturę i oprogramowanie w pakiecie do pomiarów badawczych i rutynowych. Optyka o zerowej dyspersji czasowej wyznacza standardy techniczne pomiarów o bardzo krótkich czasach zaniku

LifeSpec II jest kompatybilny z technikami czasowo rozdzielonego zliczania pojedynczych fotonów (TCSPC) i umożliwia cyfrowe zliczanie w celu redukcji szumu tła, pomiarów bezpośrednich w czasie rzeczywistym i obserwację oraz wyznaczenie długich i krótkich czasów życia sygnałów o dużych i małych amplitudach z pojedynczego pomiaru.

LifeSpec II  wykorzystuje czasowo subtraktywny monochromator podwójny. Zapewnia on wysoką rozdzielczość spektralną jednocześnie eliminując efekt dyspersji czasowej utrudniający dokładne pomiary czasów życia w zakresie pojedynczych pikosekund.

Zaawansowane oprogramowanie służy do sterowania spektrometrem i umożliwia ultraszybkie zbieranie danych i ich analizę, pozwalając na obserwację w czasie rzeczywistym profili budowanych na ekranie oraz wszechstronną obróbkę i analizę danych w zakresie UV/Vis/NIR.

Tryby zbierania danych obejmują m.in. pomiar zaników fluorescencji, rozdzielonych czasowo widm, automatyczne czasowo rozdzielone pomiary anizotropii i mapy temperaturowe. Limity najkrótszych mierzalnych czasów zaniku zależy od szybkości detektora i szerokości pulsu źródła światła. Przez zastosowanie dekonwolucji numerycznej, czasy życia do 1/10 funkcji odpowiedzi aparatu (IRF) mogą być wyznaczane, pozwalając aparatowi LifeSpec II pokrywać zakres 5ps – 50µs.

Informacje